Gebiedsontwikkeling en uitbreiding VDL Nedcar
Paul van Vuuren en de heer Van den Akker ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Gebiedsontwikkeling en uitbreiding VDL Nedcar

24 april 2019

VDL Nedcar krijgt ruimte van de provincie Limburg om uit te breiden. Provincie en VDL Nedcar hebben een principeakkoord gesloten over de verkoop van gronden ten noorden en zuiden van de fabriek. Dinsdag 26 februari is een belangrijke stap gezet waarmee VDL Nedcar het fabrieksterrein kan uitbreiden.

VDL Nedcar is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Meer medewerkers én grotere goederenstromen leiden tot meer verkeer rond de fabriek. Om klaar te zijn voor de toekomstige uitbreiding van VDL Nedcar én om de automobielindustrie in deze regio te ondersteunen, streven de provincie Limburg, de aanpalende gemeenten en VDL Nedcar naar een duurzame ontwikkeling van de gebieden rondom de fabriek. Samen willen wij onze voor Nederland unieke automobielindustrie zekerstellen, zonder hierbij de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze omgeving, de natuur en de recreatiemogelijkheden uit het oog te verliezen.

Op 26 februari vond een persmoment plaats waar de provincie Limburg, de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen samen met VDL Nedcar de projectaanleiding, de doelstellingen en de planning rond de gebiedsontwikkeling hebben toegelicht. Tijdens dit persmoment hebben de heer Van den Akker (gedeputeerde provincie Limburg) en Paul van Vuuren (CEO VDL Nedcar) een  samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Paul van Vuuren: “De ontwikkeling van het gebied rondom onze fabriek is van cruciaal belang om de ruimtelijke randvoorwaarden te scheppen voor onze multicliënt-strategie. In de toekomst willen we meerdere opdrachtgevers kunnen bedienen. Afhankelijk blijven van één opdrachtgever maakt ons in deze competitieve markt immers kwetsbaar. Een voorwaarde om in de toekomst meerdere klanten te bedienen, is om over voldoende uitbreidingsmogelijkheden te beschikken, dat wil zeggen voldoende terrein met de juiste bestemmingen en de bijbehorende vergunningen. Daar zorgen we nu voor, zodat we bij het vinden van een nieuwe klant geen lange procedures meer hoeven te doorlopen.”

Informatieavond
Woensdag 10 april vond in Hotel Amrath in Born een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden plaats. De opkomst was groot en bezoekers konden een filmpje kijken waarin Paul van Vuuren aangeeft waarom VDL Nedcar wil uitbreiden. Gedeputeerde Joost van den Akker vertelt waarom dit van belang is voor onze provincie en nodigt belanghebbenden uit om mee te denken over de plannen. Deze avond stond in het teken van het toelichten van de plannen, luisteren, vragen beantwoorden en tips ophalen. De belangen van de inwoners van Holtum en Nieuwstadt willen wij immers meenemen in ons besluitvormingsproces.

Wat gaat gebeuren?
Provincie Limburg stelt een provinciaal inpassingsplan op. Dat is een provinciaal bestemmingsplan om de bestemming van een bepaald gebied juridisch vast te leggen. De provincie maakt dit plan voor ons fabrieksterrein en de omliggende wegen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar en met toekomstige ontwikkelingen van de wegen in de directe omgeving. Doel is de doorstroming en verkeersveiligheid op de provinciale wegen N297 en N276 en de aansluitende gemeentelijke wegen rondom ons fabrieksterrein te waarborgen.

Belangen van de omgeving
Bij de voorbereiding van dit provinciaal inpassingsplan kijkt de provincie Limburg niet alleen naar de belangen van onze autofabriek, maar ook naar de belangen van de omgeving. De provincie trekt samen met haar partners - de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren - en VDL Nedcar op. Natuurlijk hebben wij samen oog voor de leefbaarheid van de omliggende woonkernen. De ontwikkeling van het gebied bij VDL Nedcar moet hand in hand gaan met leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur en recreatie in onze omgeving.

Wegen rond fabriek
Bij een eventuele uitbreiding moeten de wegen rondom VDL Nedcar worden aangepast. Hierbij hebben we te zorgen voor doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. De provinciale wegen en aansluitende gemeentelijke wegen worden niet meteen aangepast. Meerdere varianten worden bestudeerd en daarmee achter de hand gehouden. De mate van uitbreiding zal mede de te realiseren variant bepalen.

Geen spoorontsluiting
De eerder geplande ontsluiting van de fabriek van VDL Nedcar via het spoor en daarmee de bouw van een Car Handling Terminal gaat niet door. Deze plannen werden, vanwege het niet kunnen vinden van een exploitant voor deze terminal, opgeborgen. Bedrijfseconomisch bleek deze terminal niet haalbaar te zijn. Het afvoeren van auto’s blijft daarom ongewijzigd.

Terug