Missie

Proud-to-be-First-Choice-1.jpg

Visie

Wij laten medewerkers vanuit hun drive, hun passie en met veel plezier kwalitatief hoogstaande auto’s op tijd produceren.
Door onze flexibiliteit maken wij het verschil.

Hierbij strevend naar een hoge mate van klanttevredenheid, zowel van onze opdrachtgever als de uiteindelijke berijder.

Vanuit onze kracht door samenwerking stellen wij daarmee de continuïteit van de autofabricage in Nederland zeker. 

Met dit missie statement willen we onze ambitie uiten om 'eerste keus' te zijn val al onze stakeholders (medewerkers, klanten, aandeelhouders en maatschappij) en dat wij daar met alle collega’s trots op zijn. De maar liefst zeven JD Power Awards die wij de afgelopen drie jaren in ontvangst mochten nemen, tonen aan dat wij goed op weg zijn. De kwalificatie 'derde beste fabriek van Europa en Afrika' maakt ons Proud, echter geeft ook nog ruimte voor verder verbeteren. Wij gaan hiervoor! 

Onze visie beschrijft onze doelstelling om continuïteit te creëren voor de volgende 50 jaar van VDL Nedcar. Hierbij gesteund door de kracht door samenwerking vanuit VDL Groep. Wij zijn er van overtuigd dat deze continuïteit wordt verkregen door te streven naar klanttevredenheid, zowel die van de Original Equipment Manufacturer (OEM) als die van de consument. Voor allebei is kwaliteit geen keuze maar een voorwaarde.  Flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met onze positie als Vehicle Contract Manufacturer (VCM). Medewerkers maken daarbij het verschil, dus alleen als alle collega’s vanuit hun drive en met passie en plezier bij VDL Nedcar komen werken, kunnen wij onze positie veiligstellen.

De automotive markt is volop in beweging. Op technologisch gebied ten aanzien van connectivity, autonomous driving en de elektrificatie van de aandrijflijn. Daarnaast vindt een aanpassing van de bestaande business modellen naar ‘car sharing’ plaats en verschuift de verkoop van auto’s naar mobility services. 

De uit deze ontwikkelingen voortvloeiende onzekerheden worden onder andere versterkt door handelsoorlogen, brexit en Covid-19. De als gevolg hiervan afkoelende economieën resulteren sinds september 2018 in dalende autoverkopen. Covid-19 trekt dit jaar hierop een extra forse wissel, waardoor er sprake is van een hogere overcapaciteit op productiegebied dan gebruikelijk. De voorspellingen ten aanzien van het herstel van de autoverkopen laten een lead time van tenminste vier jaar zien. Aan de andere kant zien wij nieuwe toetreders op de markt van elektrische voertuigen opstaan. Nieuwe mobiliteitsconcepten sluiten hierbij aan, zowel vanuit bestaande OEM’s als de nieuwe toetreders.

Dit betekent dat onze markt de komende jaren uitdagend zal blijven. Om onze positie als VCM te waarborgen, hebben wij onze stip op de horizon ‘First Choice VCM 2025’ bepaald. Met drie pijlers werken wij aan het veiligstellen van onze positie: onafhankelijkheid, flexibiliteit en procesinnovatie.

Driehoek-FC-VCM-2025.jpg

Onafhankelijkheid
Zowel de hierboven beschreven turbulentie in de automotive markt als de geschiedenis van VDL Nedcar laat zien dat er in de automotive sector geen zekerheden zijn. Om vanuit onze eigen kracht de continuïteit van VDL Nedcar te kunnen borgen, is een onafhankelijke positie een absolute voorwaarde. Door focus op onderstaande elementen geven we vorm aan deze onafhankelijkheid.

  • het boeien en binden van meerdere opdrachtgevers op basis van leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en toegevoegde waarde;
  • het afvlakken van productievolumeschommelingen, los van marktontwikkelingen;
  • het kostenefficiënt (Lean) en innovatief produceren;
  • het zekerstellen van een sterke en daarmee gezonde financiële positie;
  • het diversifiëren en daarmee verbreden van onze activiteiten in samenwerking met VDL Groep. 

Flexibiliteit
Als VCM zijn we de flexibele schil van de OEM. Juist het bieden van deze flexibiliteit geeft ons als VCM bestaansrecht. Daarom moeten equipment en processen toe te passen zijn voor meerdere technologieën en type projecten. Uiteindelijk maken onze medewerkers het echte verschil. Derhalve sturen wij op een sterke maar flexibele kern. Hierdoor zijn wij in staat om met de noodzakelijke snelheid wijzigingen door te voeren of nieuwe projecten te implementeren. Met onze pool aan toeleveranciers en onze VDL Groep zijn wij in staat om als flexibiliteitspartners ook in piektijden kennis en ervaring te leveren.

Procesinnovatie
Als VCM zijn we niet alleen in competitie met onze collega VCM's, maar in het bijzonder met de eigen fabrieken van de OEM's. Voor het zekerstellen van ons onderscheidend vermogen hebben wij ons te focusseren op procesinnovatie. De OEM daarentegen heeft immers zijn handen meer dan vol aan productinnovatie. Procesinnovatie met als doel om zo flexibel mogelijk en tegen een zo optimaal mogelijke kostprijs te kunnen produceren. Het moet ons enerzijds in staat stellen om sneller te reageren op de markt. Anderzijds zullen Big Data, Artificial Intelligence en Industrie 4.0 VDL Nedcar faciliteren om op dit vlak het verschil te maken.

Marktontwikkelingen 2020
Begin 2020 gingen wij uit van een zich min of meer stabiliserende automarkt, een mooi productievolume en de start van de voorbereidingen voor ons vervolgcontract met BMW. Onze strategie hebben we destijds toegelicht in onderstaand filmpje ‘Animatie VDL Nedcar’. De impact van Covid-19 op onder meer de autoverkopen is hier niet in meegenomen. Zo produceerden wij van 19 maart tot 4 mei 2020 geen auto’s. Sinds juni 2020 draaien we weer in twee diensten en ervaren wij een hoge mate van volatiliteit in de gevraagde productievolumes. De trend is zonder meer positief.

De overcapaciteit op productiegebied in combinatie met de handelsoorlogen resulteert in een herverdeling van productievolumes over de drie continenten. Om haar moverende redenen besloot BMW het voor na 2023 voorzien opvolgmodel toch niet in Born te gaan laten bouwen. Onze toegevoegde waarde (kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit) alsmede ons partnerschap worden gewaardeerd, deze staat geenszins ter discussie. Onze ambitie is en blijft om met veel plezier in twee diensten met zo’n 5.000 medewerkers tot in lengte der jaren auto’s te blijven bouwen. 

 

Onze medewerkers
Onze medewerkers maken het verschil. VDL Nedcar is een familiebedrijf waarbinnen de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van ons bedrijf. VDL Nedcar vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig en met plezier kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving. Een omgeving waarin zij kunnen werken vanuit hun persoonlijke kracht en daarmee met passie. Wij helpen hen met het verder ontwikkelen van hun individuele competenties en vaardigheden.

Talent koesteren en ontwikkeling stimuleren
Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij krijgen bij ons de kans zich verder te ontwikkelen en daardoor ontwikkelt VDL Nedcar zich ook weer. Bij ons werkt een diversiteit aan mensen. Bijna 60 nationaliteiten werken geweldig samen, jong en oud, man en vrouw, met verschillende achtergronden en culturen. 

Gezondheid en vitaliteit
Daar hoort sportiviteit bij. Onze medewerkers nemen deel aan diverse sportieve evenementen die VDL Nedcar ondersteunt. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor verbroedering en saamhorigheid. Dat past uitstekend bij ons motto 'Proud to be First Choice'.

Coronavirus/Covid-19
De impact van Covid-19 op de algemene economie en de automobielindustrie in het bijzonder is evident. Vanaf het moment van de uitbraak van het coronavirus in Wuhan-China namen wij maatregelen ter bescherming van de gezondheid van onze medewerkers. Zo plaatsten wij voor 19 maart 2020 - de datum waarop we de productie uit voorzorg stillegden - medewerkers in quarantaine. Voor een veilige herstart van onze productie namen wij de nodige maatregelen en vaardigden we de nodige richtlijnen uit. Sinds de start na onze productieloze periode nemen wij onze medewerkers mee in 'ons nieuwe werken' en helpen hen de richtlijnen te handhaven. Ter toelichting hebben we onderstaand filmpje ‘Samen zorgen we voor een veilige werkomgeving’ laten zien. Onze medewerkers reageerden positief en hebben de draad prima opgepakt. Solidariteit voert hierbij de boventoon.