Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

VDL Nedcar ziet MVO als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Wij zijn van oudsher sterk betrokken bij onze leef- en werkomgeving. MVO-aspecten nemen wij mee in onze besluitvorming rond personele, organisatorische, procesmatige en technische zaken.
Conform de Nederlandse richtlijn NEN-ISO 26000 streven wij naar een maatschappelijk verantwoorde invulling van onze missie en visie.

Op grond hiervan nemen wij bij onze bedrijfsvoering verantwoordelijkheid  voor onze effecten op:
- de mens (people),
- het milieu (planet) en
- de maatschappij (profit).

Wij houden niet alleen rekening met de behoeften van nu. Ook richten wij ons op de effecten voor toekomstige generaties, waarbij wij streven naar een optimale balans tussen bovenvermelde drie p’s.

People

 

Medewerkers eerst
Onze medewerkers maken het verschil. VDL Nedcar is een familiebedrijf waarbinnen de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van ons bedrijf. VDL Nedcar vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig en met plezier kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving. Een omgeving waarin zij kunnen werken vanuit hun persoonlijke kracht en daarmee met passie. Wij helpen hen met het verder ontwikkelen van hun individuele competenties en vaardigheden. Lees meer over onze visie Medewerkers eerst.

Toekomst zekerstellen met Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
VDL Nedcar is voor Nederland een unieke automobielfabriek en fungeert daarmee als een zekere aanjager voor de werkgelegenheid in de maakindustrie, zowel in ons huis als daarbuiten. Om deze werkgelegenheid zeker te stellen, hebben wij onze toekomst zeker te stellen. De strategie is derhalve gericht op het aantrekken en bedienen van meerdere opdrachtgevers. Om hen te kunnen faciliteren, beschikken wij over de nodige bouwrijpe gronden, zijn de noodzakelijke vergunningen in aanvraag en zal de infrastructuur rond ons bedrijf worden aangepast.

Met de provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren en diverse betrokken partijen werken we aan het zogenoemde Provinciaal Inpassing Plan oftewel PIP. Dit plan omvat de uitbreiding van onze fabriek, het aanpassen van de benodigde infrastructuur en de landschappelijke inpassing van onze klant specifiek nieuw te bouwen productiefaciliteiten. Het borgen van de leefbaarheid rond onze fabriek staat hierbij prominent op onze agenda. De renovatie van Kasteel Wolfrath, de geplande natuurcompensatie ter plaatse en het inrichten van dit gebied voor recreatie doeleinden zijn hier voorbeelden van. Daarboven zullen wij de nodige voorzieningen treffen om de leefbaarheid te bevorderen.

Planet

Ook op het gebied van milieu voert VDL Nedcar een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen alsmede het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht. Klik hier om meer te lezen over onze initiatieven op het gebied van onze zorg voor het milieu (Planet).

Duurzaam bouwen en recyclen
VDL Nedcar bouwt haar panden in eigen beheer. Bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten richten we ons op duurzaam materiaalgebruik, minder energieverbruik en minder belasting voor het milieu. Dat doen we bijvoorbeeld door slimme ontwerpen met zoveel mogelijk daglicht in onze fabrieken, de inzet van ledverlichting, het plaatsen van zonnepanelen, het toepassen van warmte-koude-opslag in de bodem en door gebruik te maken van restwarmte uit het productieproces om bedrijfspanden te verwarmen. Zo worden bijvoorbeeld in de Lakstraat verfdeeltjes opgevangen voor hergebruik.

Duurzame leefomgeving
Vanwege onze toeleveringsactiviteiten blijft de inbreng van VDL Nedcar aan diverse producten vaak voor het oog verborgen. Toch leveren wij een wezenlijke bijdrage aan een betere leefomgeving, onder andere op het gebied van elektrisch rijden, batterijtechnologie, materiaalgebruik en het reduceren van afval. Hierbij dragen wij zorg voor de waterhuishouding op ons eigen terrein en de grondwaterstand in onze directe omgeving. Wij hebben oog voor de belangen van de natuur en plaatsen bijenkorven om het belang van de bij voor onze natuur te dienen.

We bedenken of passen huidige ontwerpen aan om de maakbaarheid van deze technologieën en producten te vergroten en te verbeteren. Door slimme ontwerpen en geavanceerde productiemethodes leveren we toegevoegde waarde aan onze klant, de berijder van de auto en onze omgeving. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden van duurzame producten die ons moederbedrijf VDL Groep (mede)ontwikkelt en produceert: elektrische bussen, onderdelen voor een e-bike, een buggy gemaakt van gerecycled kunststof, een productielijn om vanuit plantenresten duurzaam bouwmateriaal te maken, een machine om afval om te zetten in biogas en de productie van de duurzame Dopper drinkfles.

Circulaire economie
Afvalstromen zijn in een circulaire economie op elkaar aangesloten als in een soort kringloop, net zoals dat in de natuur het geval is. Een circulair systeem is bedoeld om zoveel mogelijk producten en materialen te hergebruiken en de vernietiging van waardevolle reststoffen zoveel mogelijk te beperken. Bij VDL Nedcar dwingen wij de circulaire economie grotendeels in onze dagelijkse praktijk af. Die zit ingebakken in onze bedrijfsprocessen. Binnen ons bedrijf stimuleren we het maken van keuzes voor duurzaamheid.

Een circulaire economie biedt kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Die kansen kunnen we alleen benutten als we met z’n allen een circulaire economie nastreven: bedrijven, overheden en consumenten. Vergeet niet dat het bedrijfsleven meer en meer wordt gestuurd door de consument. Bedrijven mogen niet de arrogantie hebben de consument producten en diensten te kunnen opdringen. De consument wordt bewuster van duurzaamheid en daarmee voorstander van een circulaire economie. Wij staan in dienst van die consument. Samenwerking vormt hierbij de energie voor de motor van de circulaire economie. Dat past geweldig bij het DNA van VDL Nedcar.

Partner van  Maas Cleanup
Sinds 2020 zijn wij mede hoofdsponsor van de community Maas Cleanup. Daarmee zetten wij ons in om de gezamenlijke kracht van het bedrijfsleven te gebruiken voor verandering. Van veroorzaker naar oplosser van het groeiende zwerfafvalprobleem: samen maken en houden we onze rivieren, zeeën en oceanen schoon.

Profit

VDL Nedcar is voor Nederland een unieke automobielfabriek en fungeert daarmee als een zekere aanjager voor de werkgelegenheid in de maakindustrie, zowel in ons huis als daarbuiten. Het is van belang om deze aanjagersrol en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid zeker te stellen. Onze strategie is daarom gericht op het aantrekken en bedienen van meerdere opdrachtgevers. Om hen te kunnen faciliteren, beschikken wij over de nodige bouwrijpe gronden, zijn de noodzakelijke vergunningen in aanvraag en zal de infrastructuur rond ons bedrijf worden aangepast.

Met de provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren en diverse betrokken partijen werken we in dit kader aan het zogenoemde Provinciaal Inpassing Plan oftewel PIP. Dit plan omvat de uitbreiding van onze fabriek, het aanpassen van de benodigde infrastructuur en de landschappelijke inpassing van onze klant specifiek nieuw te bouwen productiefaciliteiten. Het borgen van de leefbaarheid rond onze fabriek staat hierbij prominent op onze agenda. Zo zullen wij naast de wettelijke (natuur)compensatie het gebied rond het geheel gerenoveerde Kasteel Wolfrath ontwikkelen en openstellen voor recreatieve doeleinden, zodat onze buren hier aangenaam kunnen vertoeven.

Leefbaarheid
Bij het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) - zie People - staat de leefbaarheid rond onze fabriek prominent op onze agenda. Om onze toekomstige plannen te realiseren, is het nodig om een deel van het zogenoemde ‘Sterrebos’ te kappen. Ter compensatie van deze circa 8 hectare bos zullen wij circa 10 hectare direct aangrenzend aan ons terrein opnieuw als bos aanplanten. Hierbij kiezen wij voor beplantingen die vrienden zijn van diverse diersoorten. Ten behoeve van de borging van de gunstige staat van instandhouding van beschermde diersoorten zullen wij in dit bos een dassenverblijf aanleggen en evenals bij Kasteel Wolfrath  vleermuiskasten ophangen. Naast het aanplanten van deze 10 hectare bos hebben wij ons verplicht om via het zogeheten ‘Platteland in Ontwikkeling (PIO) nog eens 5 hectare extra bos in aangrenzende gemeentes aan te planten. 

Naast deze wettelijke compensatie heeft VDL Nedcar besloten het gebied rond het eerder al volledig gerenoveerd Kasteel Wolfrath verder te ontwikkelen en open te stellen voor fietsers en wandelaars. Recreatieve routes rond ons terrein zullen worden toegevoegd zodat het omliggende gebied voor buurtbewoners aangenaam is om te vertoeven. Denk hierbij aan het aanbrengen van wandel- en fietsroutes, het aanplanten van fruitbomen, enzovoort.

Aan de kant van Nieuwstadt wordt de inpassing zo uitgevoerd dat ook hier recreatieve routes voor de bewoners van Nieuwstadt beschikbaar komen. De nieuwe gebouwen zullen zoveel mogelijk aan het zicht van onze buren worden onttrokken. In Nieuwstadt zelf wordt bestaand asfalt vervangen door stil asfalt en worden ter compensatie van mogelijke geluidsoverlast aan bepaalde huizen geluidsisolerende maatregelen genomen.

Ook stort VDL Nedcar voor zowel Nieuwstadt als Holtum elk € 100.000,- in het leefbaarheidsfonds voor deze beide kernen. De besteding van deze gelden gebeurt in goed overleg met de betreffende gemeenten en onze provincie.

Een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling
van de maatschappij. Dat vinden we belangrijk
en heeft onze voortdurende aandacht.